Klachten en meldingen

Klachtenprocedure

Onderwijs is mensenwerk en waar mensen werken, kan er soms iets misgaan. Vaak is er sprake van een misverstand of miscommunicatie. Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Aarzel dan niet hierover in gesprek te gaan met de leerkracht of de directeur op school. Mocht het niet lukken tot een passende oplossing te komen, dan kunt u een klacht indienen bij het College van Bestuur van Stichting Klasse. Meer over de klachtenprocedure leest u in de Meldingen- en Klachtenregeling van Stichting Klasse.

Time-out, schorsen en verwijderen

Een school kan maatregelen nemen tegen een leerling die de regels van de school overtreedt. De maatregelen zijn in eerste instantie opvoedkundig van aard. Maar als de veiligheid van anderen door ongewenst gedrag in het geding komt, kunnen ordemaatregelen worden getroffen. Er zijn ook ordemaatregelen die genomen kunnen worden tegen een ouder die zich ongewenst gedraagt. In het protocol time-out, schorsen en verwijderen leest u welke maatregelen de school kan treffen.

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Stichting Klasse

Integriteit

Integriteitscode Stichting Klasse

Vertrouwenspersonen

Bij Klasse vinden wij het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt op school en vertrouwenspersonen vervullen hierbij een belangrijke functie. Ouders, leerlingen, medewerkers en externe partners die diensten verrichten voor een school kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht met vertrouwelijke zaken en problemen met betrekking tot schoolse zaken. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met pesten, discriminatie, ongewenst gedrag of een onzorgvuldige begeleiding. Vertrouwenspersonen zijn de begeleiders van de melders met dergelijke klachten of vertrouwelijke kwesties. De vertrouwenspersoon neemt alle klachten en kwesties serieus en zorgt ervoor dat deze niet blijven smeulen of escaleren, maar volgens correcte routes worden opgepakt, zodat de melder gehoor vindt en het probleem naar tevredenheid kan worden opgelost.

Interne en externe vertrouwenspersoon
Op elke school van Stichting Klasse is een vertrouwenspersoon aanwezig voor leerlingen en ouders. Op het bestuurskantoor zijn twee vertrouwenspersonen benoemd waar medewerkers en externe partners terecht kunnen. Daarnaast is er een externe vertrouwenspersoon aangesteld voor alle belanghebbenden bij Klasse. Wanneer een melder zich beperkt voelt om een onderwerp met de direct leidinggevende, de adviseur ontwikkeling personeel en organisatie, het college van bestuur of de interne vertrouwenspersoon te bespreken, kan contact opgenomen worden met de externe vertrouwenspersoon mevrouw K. van den Heuvel van Kwadraad Maatschappelijk Werk. Zij is bereikbaar op tel.nr. 0889004000.

Taakomschrijving vertrouwenspersonen

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wanneer er een vermoeden ontstaat van huiselijk geweld of kindermishandeling worden door de school de vijf stappen gezet volgens het protocol huiselijk geweld of kindermishandeling. Dit protocol is gebaseerd op de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Protocol huiselijk geweld of kindermishandeling