Privacy

Privacyverklaring Stichting Klasse

van 4 februari 2020

Stichting Klasse respecteert uw privacy en hanteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacyverklaring informeert Stichting Klasse u over de wijze waarop Stichting Klasse met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten zijn.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?
Wij gebruiken allen persoonsgegevens die nodig zijn voor de volgende doeleinden:
  • het geven van goed passend onderwijs aan onze leerlingen
  • het inzetten van goed passende leermiddelen
  • het inzetten van goed passende begeleiding en expertise
  • het geven van een goed passend advies voor het Voortgezet Onderwijs
Voor gebruik voor andere doeleinden wordt expliciet uw toestemming gevraagd.

Wat zijn de rechten van leerlingen, ouders en medewerkers?
  • Als eigenaar van uw persoonsgegevens (betrokkene) heeft u volgens de privacywetgeving bepaalde rechten:recht op inzage: u kunt een verzoek aan het aanspreekpunt richten om een opgave te krijgen van de persoonsgegevens die wij van u gebruiken en beheren.
  • recht op correctie: indien wij uw persoonsgegevens foutief gebruiken, kunt vragen om correctie.
  • recht om 'vergeten te worden': u kunt een verzoek doen om uw gegevens te verwijderen uit de bestanden van Stichting Klasse.
  • recht op dataportabiliteit: u kunt een verzoek doen om uw gegevens over te dragen aan een door u aangegeven instantie.
Verzoeken hiertoe kunt u indienen via privacy@stichtingklasse.nl.

Deelt Stichting Klasse persoonsgegevens met derden?
Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan Stichting Klasse gebruik maken van dienstverleners, die als bewerker (ook verwerker genoemd) uitsluitend in opdracht en ten behoeve van Stichting Klasse zullen optreden. Bewerkers werken op grond van een daartoe afgesloten verwerkersovereenkomst. Daarbuiten worden uw gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij Stichting Klasse daartoe verplicht is op grond van de wet.

Stichting Klasse draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie of taak toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Welke gegevens worden bewaard als ik met Stichting Klasse communiceer?
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen we relevante persoonlijke gegevens die het mogelijk maken de vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden. Als u via een online formulier reageert vragen we u persoonsgegevens te verstrekken om de gevraagde actie uit te kunnen voeren.
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden.

Toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal
Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders en het gebruik van sociale media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de schoolleiding.
De school vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto's en video's binnen de school. Het is voor ouders niet toegestaan om foto's/video's die gemaakt zijn op school te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.

Cameratoezicht
Stichting Klasse beschermt uw veiligheid en eigendommen onder andere via cameratoezicht in sommige schoolgebouwen. De beelden van deze camera's worden automatisch vernietigd na drie maanden.

Wat is ons cookiebeleid?
Via onze websites kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze websites geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze websites.

Andere websites
Onze websites bevatten links naar websites van derden. Stichting Klasse is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze websites van derden.

Kunnen wij onze privacyverklaring wijzigen?
Stichting Klasse behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. (Meer informatie is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Contact
Stichting Klasse stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Stichting Klasse of een verzoek in wilt dienen om gebruik te maken van uw rechten als betrokkene, kunt u dit rechtstreeks laten weten aan: privacy@stichtingklasse.nl.

Melden beveiligingsincident
Indien u constateert dat er persoonsgegevens van leerlingen of medewerkers van Stichting Klasse voor onbevoegden toegankelijk zijn of u hiervan een vermoeden heeft, vragen wij u dit direct te melden via privacy@stichtingklasse.nl. De procedure voor het analyseren, oplossen en eventueel melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens van het data-incident treedt dan in werking.

Functionaris gegevensbescherming
Stichting Klasse heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. Deze FG is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en ziet erop toe dat de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Klasse in overeenstemming is met de privacywetgeving Wbp en AVG. Mocht u uw vraag direct aan onze Functionaris Gegevensbescherming willen stellen dan kunt u dit doen door te mailen aan: fg@privacyopschool.nl.