Missie en strategie

De missie van Stichting Klasse luidt: “Stichting Klasse staat voor de beschikbaarheid en continuďteit van goed passend openbaar primair en speciaal onderwijs in het Groene Hart”.
Stichting Klasse verzorgt primair (en voortgezet speciaal) onderwijs in het Groene Hart. Zij onderscheidt zich door onderwijs aan te bieden dat voor iedereen toegankelijk en goed passend is.  Onderwijs dat past bij het individuele kind en dat voorbereidt op een zo zelfstandig mogelijke en verantwoordelijke deelname aan de maatschappij.
 
Stichting Klasse komt voort uit de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in de gemeenten Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Woerden. Onder Stichting Klasse vallen zeventien scholen, waaronder een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal (voortgezet) onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen. De scholen van Klasse hebben ieder een eigen gezicht, zij onderscheiden zich in onderwijsvorm (Jenaplan, Dalton), in profiel (verhalen, podiumkunsten) en in aanbod (meer- en hoogbegaafdenonderwijs, onderwijs aan anderstaligen). Om passend onderwijs te realiseren worden de scholen gefaciliteerd door een eigen expertisecentrum. Stichting Klasse is de werkgever van ongeveer 320 medewerkers, zij verzorgen onderwijs aan meer dan 2600 leerlingen.
 
Behalve de diversiteit in het aanbod onderscheidt Stichting Klasse zich in de inrichting van haar organisatie. Alle zaken die specifieke kennis en/of een bepaalde schaal nodig hebben om goed georganiseerd te worden zijn bovenschools geregeld, zoals kwaliteitszorg, inkoop, ICT, onderhoud en een belangrijk deel van de scholing. Het bestuurskantoor ontzorgt de scholen in brede zin.
 
Het Strategisch Beleidsplan 2015-2020 heeft de titel “Klasse in beweging” meegekregen. Klasse in beweging staat voor de ambitie om onderwijskundig in te spelen op ontwikkelingen in de maatschappij van nu, morgen en overmorgen.  Het strategisch beleidsplan dient als leidraad en inspiratiebron voor het handelen van de medewerkers van Stichting Klasse. Elke school geeft er vanuit de eigen specifieke situatie uitvoering aan.